Investeringsstöd till solceller – 2019 års budget höjs och stödnivån sänks
 
Regeringen höjer 2019 års budget för investeringsstöd till solceller med 300 miljoner och anger att stödet totalt uppgår till 736 miljoner under 2019. I budgeten som beslutades i december avsattes 535 miljoner till området vilket nu regeringen tillför ytterligare 300 miljoner. I och med regeringens besked återställer man nästan budgeten till den tidigare tänkta nivån.

Samtidigt sänks stödnivån i investeringsstödet från 30% till 20% för ansökningar som behandlas från och med 1 maj, alltså även för de som redan står i kö. Det framgår inte om man kommer att ändra på det maximala stödbeloppet som idag är 1,2 miljoner per solcellssystem.