15 October 2022

Elbist, effektbrist och kapacitetsbrist – vad innebär dessa begrepp?

Vad innebär elbrist?

Om man som land inte längre kan ombesörja elbehovet via egen produktion eller import så råder det vi kallar elbrist. Begreppet kan i vissa fall användas felaktigt, då man t.ex. diskuterar Sveriges underskott av elproduktion, alternativt att Sveriges elledningar inte räcker till för att överföra kraften. I denna typ av diskussion är den i själva verket effektbrist och kapacitetsbrist man diskuterar.

Råder det elbrist i Sverige idag?

Nej, men det kan vissa perioder under året vara tillfällig lokal elbrist, vilket medför att vi under dessa perioder importerar el. Under majoriteten på året så exporterar dock Sverige el till andra länder.

Vad innebär kapacitetsbrist och har vi detta problem i Sverige?

Då den mesta elen i Sverige produceras i norr och används i söder behöver Sverige ha en hög kapacitet i ledningar som möjliggör överföring av grön och hållbar el, vilket är ett problem i dagsläget. Därav råder det en kapacitetsbrist i Sveriges elnät, vilket medför att vi trots stor produktion i Norr behöver importera dyr el från andra länder i Södra Sverige.

Vad innebär effektbrist?

Effektbrist uppstår när behovet av el i ett område överstiger den mängd el som kan produceras för stunden. Effektbrist handlar alltså inte om hur mycket el som kan produceras totalt över en längre period – utan om hur mycket som produceras vid en viss tidpunkt.

Vad är solenergins roll?

Med solpaneler på din fastighet minskar du den mängden el du köper från nätet, och det överskott du inte själv använder går ut till användare i din närhet. Solenergi är därför inte bara en smart investering för din plånbok, utan du bidrar också till öka andelen grön elproduktion i Sverige.