14 April 2024

Energimyndigheten fastställer ökade ekonomiska ramar för landets elnätsbolag

Energimyndigheten fastställer ökade ekonomiska ramar för landets elnätsbolag

"Våra beslut innebär generellt sett att elnätsföretagens utrymme för att ta ut elnätsavgifter ökar," förklarar Johansson i ett nyligen släppt pressmeddelande.

De ekonomiska ramarna för elnätsbolagen fastställs av Energimyndigheten under fyraårsperioder, med hänsyn till det faktum att elnätsbolagen opererar under lokala monopol. För den kommande perioden, 2024–2027, har bolagens intäktsramar ökat avsevärt till 326 miljarder kronor i 2022 års prisnivå. Detta representerar en ökning med 100 miljarder jämfört med den föregående perioden 2020–2023.

Orsakerna till den betydande ökningen av intäktsramarna är mångfacetterade. En del av ökningen kan förklaras av det högre ränteläget och stigande priser på de komponenter som används inom elnätsverksamheten.

Trots den betydande ökningen av intäktsramarna har Energimyndigheten uttryckt sin oro över att nuvarande regleringssystem kan leda till överkompensation för elnätsbolagen.

"Vi ser därför ett behov av att utveckla metoden för hur elnätsföretagens intäktsramar beräknas framöver," säger Tommy Johansson.

Energimyndigheten strävar således efter att balansera intäktsramarna för att säkerställa en rättvis och hållbar reglering av elnätsbolagens verksamhet i framtiden.

I en tid där övergången till hållbar energi är av yttersta vikt, är det avgörande att regleringsramarna stöder en fortsatt utveckling mot en mer hållbar och effektiv elinfrastruktur.

Källa: https://www.tn.se/ekonomi/36626/beslutet-nu-kan-elkunderna-fa-stora-avgiftshojningar/
https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/69rWo8/beslut-klara-utrymme-for-hojda-elnatsavgifter