Åtta goda skäl att satsa på solcellspaneler på din fastighet

En solcellsanläggning på din fastighet sparar energi och är en god investering – även för miljön. Solenergi är miljövänligt och avger inte koldioxid eller andra utsläpp. Här är fler fördelar med att satsa på solpaneler.

Cirkel_step_1.png

En investering för framtiden

En solcellsanläggning bidrar till en bättre miljö samtidigt som du höjer värdet på din bostad/fastighet på ett hållbart sätt.

Cirkel_step_2.png

Större frihet och lägre kostnader

Genom att producera din egen el minskar du dina inköp från elnätet och blir mer oberoende av elmarknadens upp- och nedgångar.

Cirkel_step_3.png

Möjlighet att sälja ditt överskott

Den el du producerar men själv inte använder kan du sälja till en elleverantör. Priset följer oftast timpriserna på elbörsen plus ett påslag om 1 kr.

Cirkel_step_4.png

Grön teknik – en skattereduktion

När du beställer solceller från oss drar du nytta av skatteavdraget Grön Teknik. Du kan dessutom få skattereduktion genom att sälja dina elcertifikat.

Cirkel_step_5.png

Bekymmersfritt och ansvarsfullt

Du får en komplett kvalitetslösning med upp till 30 års garantier som utan krångel producerar el utan att orsaka miljöförorening, utsläpp, ljud eller lukt.

Cirkel_step_6.png

Använd din solel även när det är mörkt

Ansluter du ett solcellsbatteri kan du lagra den el du själv producerar och använda den när du vill. Du får mer ut av din investering och slipper oro för strömavbrott.

Cirkel_step_7.png

Solcellerna producerar el i över 30 år

Solelen är en lönsam affär och gör dig långsiktigt oberoende av ev. kommande inflation, avgiftshöjningar, elnätsförändringar och externa elhandelsavtal.

Cirkel_step_8.png

En sann miljövän

Solenergi avger varken koldioxid eller några andra utsläpp som påverkar atmosfären. Du tar ett stort miljöansvar är en förebild för dina grannar.

K_Experter_Grupp_M-A-H-O_1000px.png

Solcellspaneler, så funkar det

KOPERNICUS ÄR SOLCELLSEXPERTER

Hur fungerar solcellsanläggningen? Solcellerna omvandlar solljuset till elektricitet i form av likström. Likströmmen görs om till växelström i en växelriktare för att elen ska kunna användas i fastigheten och matas ut på elnätet. El från solcellspanelerna skickas via växelriktaren ut i fastighetens elnät och används i första hand där.

Solpaneler och överskott
Solarwatts solpaneler är högpresterande. När solcellsanläggningen producerar mer el än vad som för stunden behövs så skickas överskottet ut på elnätet (oftast direkt till grannen då elektronerna vill ta den kortaste vägen).

Solcellsanläggning med både produkt och effektgaranti i 30 år
Vi hjälper dig med en optimal solcellslösning som passar dina behov. Du får dessutom marknadens bästa effektgaranti på Solarwatts solcellspaneler som garanterar 87 procent av effekten efter 30 år.

Frågor och svar

Hur fungerar solcellerna?

När solen strålar på solcellerna produceras el. Från solcellerna går en kabel till växelriktaren som omvandlar elen till 230V (växelspänning/hushållsel). På andra sidan växelriktaren går en kabel direkt till husets elcentral som leder elen ut i huset. Husets elcentral är också sammankopplad med nätägarens elmätare, vilken används vid försäljningen av överskottsel. Både elproduktion och distribution sköter sig själv. Växelriktaren startar och fasar in sig på nätet automatiskt när solen skiner. Skulle det bli elavbrott slås växelriktaren automatiskt av, vilket gör att det inte finns någon risk för backspänning.

Lämpar sig min fastighets tak?

Optimalt är öppna takytor utan skugga riktade mot söder med en lutning runt 40 grader. En sydvästlig eller sydostlig riktning tappar cirka 6 procent av den årliga produktionen och en lutning på 40 grader ± 10 grader ger cirka 2 procent lägre produktion. Således kan en installation av solceller vara lönsam även om de optimala förhållandena inte uppfylls. Därför garanterar vi att ta hänsyn till allt när vi lämnar våra offerter där du kan känna dig trygg av att inget oväntat eller extra tillkommer.

Hur mycket el får jag ut av mina solceller?

Nedan följer ett räknexempel som du kan använda för att ta reda på din ungefärliga produktionskapacitet:
I detta exemplet utgår vi från ett hustak på 50 m². Eftersom en solpanel är 1,65 m² stor delar du takytan med 1,65. Ta bort 20 % från resultatet för att få fram ett svar på det ungefärliga antalet solpaneler du kan få plats med. I detta fallet landar vi på 24 paneler.

  • 0,310 kilowatt är en vanlig effekt hos en solpanel i Sverige. Multiplicera därför antalet solpaneler med 0,310 för att få fram möjlig effekt från din anläggning. 24×0,310 = 7,44 kW. Så här mycket kan din anläggning som mest producera under bra förhållande.
  • Multiplicera 7,44 kW med 1000 för att få fram din årsproduktion. I detta fallet blir det alltså 7444 kWh/år (kilowattimmar per år).
  • Dela din framräknade årsproduktion av solel med din genomsnittliga årsförbrukning. Exempel: 7 444 kWh solel / 12 000 kWh elförbrukning = 0,62. Därmed kan dina solceller stå för 62 procent av din elförbrukning.

Hur funkar försäljning av elöverskottet och skattereduktionen?

Den el som du inte använder i den egna fastigheten matas automatiskt ut på elnätet. Denna el får du då betalt för genom upphandlat elhandelsföretag. Dessutom får du en skattereduktion på ytterligare 60 öre per kWh på all el som matas ut på elnätet. Skattereduktionen görs på den årliga inkomstdeklarationen och gäller för privatpersoner som klassas som mikroproducenter. En mikroproducent har en huvudsäkring på max 100A och har en nettoproduktion som inte överstiger konsumtionen på årsbasis.

Från den 1 januari år 2015 gäller reglerna om skattereduktion för mikroproduktion av el. Överskottsel som matas in på elnätet kan ge 60 öre/kWh, dock max 18 000 kronor per år.

Skatteverkets förutsättningar för vem som är berättigad till skattereduktion

  • Inmatning och uttag från elnätet ska ske genom samma anslutningspunkt, samma huvudsäkring och samma elmätare.
  • För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere.
  • Du måste alltid anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el och matar in till elnätet. Elnätsföretaget säkerställer att din inmatning mäts på ett korrekt sätt och rapporterar till Skatteverket om hur mycket el du matat in och tagit ut ur elnätet.
  • Båda fysiska och juridiska personer kan få skattereduktion.

Läs mer om vad som gäller på skatteverkets webbplats

Det svenska vinterklimatet?

Eftersom solen står lägre under vinterhalvåret blir infallsvinkeln sämre vilket gör att energiproduktionen naturligt blir något mindre. Vill du att systemet ska generera så mycket som möjligt måste solcellspanelerna hållas snöfria. Ju mer lutning man har på sina paneler ju bättre förutsättningar att snön glider av på egen hand.

Även vid snötäcken upp till cirka en centimeter kan en del solljus tränga igenom och träffa solcellerna. För din egen säkerhet och solcellernas hållbarhet avråder vi bestämt ifrån att ta sig upp på taket och skotta bort snön.

Hur vet jag om jag behöver bygglov?

Från och med 1 augusti 2018 krävs inte längre något bygglov så länge solcellspanelerna placeras direkt på taket och i samma lutning som taket. Många kommuner går efter följande principer:

  • Det är inget krav på bygglov när solcellerna följer taket lutning på din villa eller fastighet. 
  • Om du däremot sätter solcellerna på en ställning så kan det krävas bygglov.
  • Större solpaneler eller paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kräver oftast bygglov.

Vi hjälper dig givetvis med ansökan till din kommuns byggnadskontor.